Villa Fredriksborg

"tydlighet - förutsägbarhet - meningsfullhet"

 

www.glantan.org

 

 

Behandling

 

Meningsfullhet

På Villa Fredriksborg lyfts varje ungdoms styrkor och intressen fram. Ungdomen hjälp med att sätta ord på vad som är viktigt och roligt, vad som gör vardagen meningsfull. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är roligt. på Villa Fredriksborg får ungdomar möjlighet att både prova nya saker men även skapa nya relationer och verktyg att förbättra de relationer som redan finns. I ungdomens arbetsbok stöttar sätter ungdomen upp små och stora mål tillsammans med sin kontaktperson.

 

 

Förståelse

För att öka ungdomens förståelse används individuellt pedagogiskt stöd för att kommunicera och förklara. Personal hjälper ungdomen att få insikt i varför man är placerad, hur man fungerar på ett personligt plan, hur man interagerar med andra, i grupp eller i samhälle på ett långsiktigt och fungerande sätt. För att ungdomen ska förstå sin vardag tycker vi det är viktigt att konkretisera och tydliggöra för ungdomen:

 

1.Att alla beteende ger följder.

 

2.Att arbeta för att ungdomen ska bli medveten om och förstå vilka val man gör. Ofta kommer ungdomar till Villa Fredriksborg vars beteende i hög grad är impulsstyrda. Här arbetar vi tydligt med att ungdomen ska lära sig att göra ”tankeval” framför ”känsloval”, använda impulskontroll.

 

3.Visa på vilka följder, och hur ungdomens val eller beteende påverkar både dem själva och andra, i stunden och över tid.

 

4.Visa på valmöjligheter och påvisa de positiva effekterna av att göra andra/bättre val

 

 

Kontaktmannaskap

På Villa Fredriksborg arbetar vi med kontaktmannaskap och varje ungdom har sin egen kontaktperson. Med sin kontaktperson sitter man ner och pratar med minst en gång i veckan, KP-samtal. Kontaktpersonen är den som tillsammans med ungdomen planerar och går igenom aktuella händelser, gör förberedelser inför möten eller viktiga samtal. Strukturerade samtal förs tillsammans utifrån ungdomens arbetsbok, där ungdomen sätter upp delmål och kan följa sin personliga utveckling. Som ungdom kan man lämna förslag på vad man vill göra tillsammans med sin kontaktperson på så kallade kontaktmannadagar. Det kan till exempel vara att gå på bio, åka gokart, skjuta lerduvor, prova segelflyg, besöka praktikplatser, träffa släktningar, gå på museum, skönhetssalong med mera.

 

 

Gränssättning

På Villa Fredriksborg finns många trygga vuxna i vardagen som förklarar vad som förväntas sätter tydliga gränser och står kvar.

Personal förklarar och vägleder ungdomarna. All personal är utbildad både i konflikthantering och bemötande av personer med neuropsykiatriska diagnoser. Tydliga gränser skapar en trygg och förutsägbar miljö, något som är mycket viktigt i arbetet med Villa Fredriksborgs målgrupp.

 

 

BBIC – Barns Behov i Centrum

På Villa Fredriksborg arbetar vi utifrån barnets samtliga behovsområden i BBIC: - länk. Varje ungdom har varit med och bestämt hur deras egen genomförandeplan ska utformas. Det vill säga, har beskrivit hur han eller hon vill jobba för att nå målen inom varje behovsområde.

Delaktighet, påverkan och uppföljning

På Villa Fredriksborg tränas ungdomarna i att vara delaktiga, att påverka sin vardag och sin situation. Olika forum ges för detta både gemensamt och individuellet. Exempel på detta är Ungdomsmöte där ungdomarna varje vecka håller i sitt egna möte för att påverka innehållet i verksamheten, vilket diskuteras i personalgruppen och återkopplas på Onsdagsmöte. På Onsdagsmöte ligger även fokus på värderingar och bemötande. Andra verktyg för att påverka är kvalitetsenkäter, utvärderingar, klagomålsblanketter mm. Störst påverkan har man som ungdom på sin behandlingskonferens var sjätte vecka.

 

 

Social färdighetsträning

I rePULSE tränar ungdomen på sociala färdigheter och kopplingen mellan tanke, känsla och beteende. Alla ungdomar erbjuds gå rePULSE

kurs där man tillsammans med en forskningskollega under tio träffar forskar om sig själv. I behandling på Villa Fredriksborg får ungdomen

tillfälle att utveckla både sina personaliga intressen och träna på att ta del av samhällets sociala arenor. Föreningsliv uppmuntras.

 

Behandling bedrivs både enskilt och i grupp för att visa på alternativ och vidga vyer. Att träna på att vara delaktig i sociala sammanhang är en

stor och viktig del av behandlingen. Vid resor och aktiviteter med Villa Fredriksborg ges tillfälle att använda de sociala färdigheterna man tränat

på, se GALLERI. Varje år åker verksamheten på två större resor, en skidresa till svenska Fjällen på vintern och en äventyrsresa till Dalsland på sommaren. Utöver detta sker mindre resor och dagsutflykter under året. Personal hjälper, stöttar och övar tillsammans med ungdomen både vad det gäller social färdighetsträning, känslomässiga och kognitiva utmaningar.

 

 

Tydliggörande pedagogik

På Villa Fredriksborg genomsyras behandlingsarbetet av tydliggörande pedagogik. Det pedagogiska arbetet bedrivs både på individuell och strukturell nivå i verksamheten. Exempel på detta är bonustavlan, veckoschema, dagsplaneringar, checklistor och tydliga rutiner. Alla ungdomar erbjuds även individanpassade hjälpmedel för att lyckas i sin vardag som olika redskap att uttrycka sig till exempel personliga målbilder, Pilen, samtalsmatta, känsloord med mera. Ungdomens arbetspärm tydliggör för ungdomen vad som är behandling och hur ungdomen gör framsteg.

 

 

Tydlighet - Förutsägbarhet - Begripbarhet - Meningsfullhet