Villa Fredriksborg

"tydlighet - förutsägbarhet - meningsfullhet"

 

www.glantan.org

 

 

 

 

Verksamhetsbeskrivning

 

Tydlighet - förutsägbarhet - begripbarhet – meningsfullhet

 

På Villa Fredriksborg bedrivs salutogent behandlingsarbete för att göra ungdomens vardag tydlig, förutsägbar, begriplig och meningsfull.

Behandlingsarbete sker i dialog med ungdomen,personal förklarar, konkretiserar och speglar ungdomens sätt att agera.

 

Tydlighet

 

Ju tydligare kommunikation

desto färre misstolkningar

och överraskningar. På

Villa Fredriksborg är det

viktigt att ”Säga vad man

menar och mena vad man

säger”, på ett respektfullt sätt

 

Vi speglar ungdomen och

sätter ord på tankar, beteende

och olika val i vardagen. Hur

dessa påverkar ungdomen,

hur man tolkar, uppfattar och uppfattas av sin omgivning.

Ungdomar kan ofta ha svårt att förstå varför de blivit placerade.

 

 

Förutsägbarhet

 

På Villa Fredriksborg ska

tillvaron vara förutsägbar.

Detta görs på ett strukturerat

och pedagogiskt sätt. Genom tydliggörande pedagogik visar

vi på både positiva och

negativa effekter som följer

av ungdomens olika val.

 

Ungdomen får även hjälp att stukturera sin vardag med olika pedagogiska hjälpmedel.

 

Vi arbetar med tydlig

gränssättning och konkretiserar

vad som förväntas av ungdomen.

Begripbarhet

 

Vi arbetar för att ungdomen

ska förstå sig själv och det

som händer i omgivningen.

 

Det är viktigt att ungdomen

förstår hur saker hänger

samman.

 

Till stöd för detta används

olika pedagogiska verktyg,

både i situation men även i

större och längre perspektiv.

Meningsfullhet

 

Vi hjälper ungdomen formulera

vad är viktigt för just den, se

varje enskild ungdoms driv

och motivation.

 

På Villa Fredriksborg motiverar

vi till en positiv utveckling och

sätter upp både korta

och långsiktiga mål.

 

Vi arbetar salutogent och hjälper ungdomen att tydliggöra orsak,

syfte och mål med placeringen.

OM

 

På Villa Fredriksborg är både pojkar och flickor välkomna i åldern14-20 år.

Vi tar emot ungdomar från hela Sverige med beslut utifrån både SoL och LVU.

 

Behandlingsarbetet bedrivs med fokus på ungdomar som har ett eller flera av följande

 

-Utåtagerande beteende

-Psykosocial problematik

-Neuropsykiatriska diagnoser

-Utsatt för hedersproblematik

 

 

Vår strävan är att så långt som möjligt efterlikna ett vanligt hem.

Hos oss är det viktigt att behandlingsarbetet genomsyras av humor och värme.

Här finns många trygga vuxna som skapar både tydliga gränser och goda relationer.

 

Behandlingshemmet ligger i det lilla samhället Herrljunga med närhet

till skolor, affärer, biograf, fritidsgård, simhall, restauranger, gym, föreningsliv mm.

Herrljunga är en järnvägsknut och har bra kommunikationer till större städer.

 

Villa Fredriksborg är en stor villa med 6 ungdomsrum, tv-rum, allrum, matsal, samtalsrum, kök, toaletter och duschar. I huset intill, Lilla Fredriksborg bedrivs behandling i ett steg 2 boende. Det är en villa med 3 mindre träningslägenheter. Alla med eget kök, dusch och toalett. På lilla Fredriksborg finns gemensam tvättstuga.

 

Båda husen har tomter med altaner där möjlighet finns till att både uteaktiviteter, grilla och slappna av. För ungdomar på väg till eget boende finns lägenheter i samhället, Gläntan ungdomsstöd LÄNK där personal stöttar ungdomen både i och utanför det egna boendet.

Vi välkomnar anhöriga och tycker om att få besök. För dom som har långt att åka finns möjlighet finns till övernattning.

 

 

Utvärdering av verksamheten

 

Under pågående insats görs utvärdering/uppföljning kontinuerligt genom att genomförandeplanen följs upp och revideras vid behandlingskonferens var sjätte vecka. Vid dessa möten medverkar ungdomen, närstående, socialsekreterare samt behandlingspersonal och föreståndare från Villa Fredriksborg.

 

Då vi hela tiden arbetar för att förbättra, utveckla och säkra behandlingsarbetet genomför vi bland annat anonyma enkäter till ungdomar som är placerade hos oss var tredje månad. Klagomålsblanketter, ungdomsmöten och utvärderingar vid resor och utflykter är andra exempel på hur vi arbetar med att utvärdera och höja kvalitén i verksamheten.

 

Vid avslutad insats lämnas utvärderingsenkät av både ungdomen och anhöriga. Ett avslutningsmöte hålls där alla inblandade medverkar. På avslutningsmötet sammanfattar vi ungdomens placering. Placerande socialtjänster fyller årligen i enkäter som ligger till grund för kvalitetsindex.

 

Tydlighet - Förutsägbarhet - Begripbarhet - Meningsfullhet