Villa Viking

"tydlighet - förutsägbarhet - meningsfullhet"

 

www.glantan.org

 

GLÄNTAN AB

55 67 01-0540

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING VILLA VIKING

___________________________________________________________

 

Målgrupp:

Vår målgrupp är ungdomar, flickor och pojkar, 14 till 21 år gamla med olika former av funktionsnedsättningar. Vi tar emot ungdomar med LSS-beslut särkilt boende för unga § 9.8.

 

Det kan röra sig om

•Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Autism, ADHD, Asperger, Tourettes etc)

•Lindrig begåvningsnedsättning

•Beteendeproblematik (utagerande etc)

•Psykiatrisk tilläggsproblematik

 

Vi bedriver vår verksamhet, LSS-boendet, i en tidigare gruppbostad för vuxna som är anpassad till ungdomar och deras behov, kallad Villa Viking. På Villa Viking finns fem träningslägenheter med pentry och ett rum med eget badrum. Vi kan ta emot sex ungdomar. Det är nära till tätortens all samhällsservice såsom skola, vårdcentral, fritidsaktiviteter, bad och järnvägsstation.

Vår strävan är att så långt som möjligt att efterlikna ett vanligt hem. Vi ger en trygg, strukturerad och tydliggörande miljö för ungdomen. Genom många trygga vuxna, kompetent och erfaren personal kan vi bemöta ungdomens individuella behov.

 

Personal har ett nära samarbete med ungdomens närstående. Familjen/nätverket anser vi har en viktig roll i utvecklingsarbetet och är de som efter avslutad insats fortsatt har möjligheten att ge stöd och uppmuntran.

Trygghet, trygghet, trygghet

Tillitsfulla relationer anser vi är en förutsättning för att våga utveckla sin förmåga till att vårda relationer och fungera i socialt samspel. Att känna tillit till sin egen förmåga ger självförtroende och utifrån detta kan självkänsla byggas. Att känna tillit i relationer till vuxna skapar trygghet, att känna tillit till samhället och omvärlden skapar framtidstro.

 

Verksamhetens värdegrund

•Villa Viking ska erbjuda en trygg och förutsägbar vardag.

•Stödet ska vara individanpassat för ungdomen ska få största möjlighet att utvecklas.

•Villa Viking vill hjälpa ungdomen att utveckla en meningsfull tillvaro genom skolgång/praktik och en aktiv fritid.

•På Villa Viking ska ungdomen få möjlighet att träna på självständighet utifrån sina egna förutsättningar.

•På Villa Viking ska ungdomen känna att han eller hon ingår i ett sammanhang och att de känner sig delaktiga kring det som händer i deras liv.

•På Villa Viking blir ungdomen bemött med respekt och förståelse för sina behov.

 

Villa Viking

Vi arbetar på uppdrag av LSS-handläggaren och utifrån det görs en genomförandeplan. I genomförandeplanen tydliggörs målen och hur vi ska nå dem. Denna ligger till grund för personalens arbete och följs upp regelbundet via uppföljningsmöten.

Ungdomens skolgång planeras tillsammans med placerande kommun och vårdnadshavare. Då Villa Viking har god kontakt med flera skolor i närområdet gör vi studiebesök för att hitta en god och hållbar lösning för varje ungdom. Villa Vikings personal samverkar med skolan via tät kontakt och möten regelbundet.

Ungdomens fritid är en viktig del i utvecklingen hos våra ungdomar. Vi lägger stor vikt vid att hitta individuella aktiviteter. Ungdomen är aktiv i planeringen. Vi samverkar med föreningsliv på orten och FUB i grannkommuner. Exempel på aktiviteter kan vara Bowling, Innebandy, Ridning, Sångstund, Matlagningskurs och Fotboll.

På Villa Viking lägger vi stor vikt vid att boendemiljön är hemlik. Då vi har ungdomar från olika kulturer försöker vi att tillgodose kulturbehov såsom musik, mat och traditioner från ungdomens hemland.

Varje ungdom har en kontaktperson som har ett extra stort ansvar för att samordna stödet till ungdomen. Det är kontaktpersonen som har regelbunden kontakt med närstående, skola och andra viktiga instanser för ungdomen. Kontaktpersonen hjälper ungdomen med inköp, ekonomi, hemresor, fritid mm.mm. Tillsammans med sin kontaktperson planerar ungdomen sin vardag.

 

Utvärdering av verksamheten:

Under pågående insats görs utvärdering/uppföljning kontinuerligt genom att genomförandeplanen uppdateras/revideras vid varje uppföljningsmöte. Vid dessa möten medverkar ungdomen, närstående, LSS-handläggare samt boendeassistent och föreståndare/arbetsledare från Villa Viking. Detta sker var sjätte vecka.

Då vi hela tiden arbetar för att förbättra, utveckla och säkra stödet genomför vi bland annat enkäter till föräldrar, vårdnadshavare var tredje månad.

Vid avslutad insats genomförs utvärderingsenkät samt avslutningsmöte (med alla inblandade) där vi sammanfattar ungdomens placering.

Placerande socialtjänster fyller årligen i enkäter som ligger till grund för kvalitetsindex.

 

 

Tydlighet - Värme - Trygghet - Humor - Tålamod - Inkännande

Villa Viking

Klicka på bilderna för att förstora